health is a resource peritoneum mesothelioma for everyday life, not the objective of living. asbestos mesothelioma lawsuit is a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities pos. asbestos lawsuitsperitoneum, mesotheliomaasbestos law firms

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความต้องการอาหารของเด็กในแต่ละวัย

ปฏิกิริยา: 
เด็กในวัยเรียนนั้น มีความต้องการพลังงานมากกว่าเด็กในวัยก่อนเรียน เนื่องจากความต้องการพลังงานของเด็ก ขึ้นกับอัตราการเจริญเติบโตและกิจกรรมต่างๆที่ทำ เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมการเล่นต่างๆมากขึ้น และยังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโต จึงต้องได้พลังงานให้เพียงพอ อาหารที่ให้พลังงานมาก ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ไขมันจากพืชและสัตว์ ความต้องการพลังงานของเด็กวัยเรียน อาจคำนวณได้จากน้ำหนัก ดังนี้

- หนักระหว่าง 3-10 กิโลกรัม ให้คูณด้วย 100
- น้ำหนักระหว่าง 10-20 กิโลกรัมให้คูณด้วย 50
- น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมให้คูณด้วย 20

เมื่อรวมกันเข้าจะเป็นความต้องการแคลอรี่ต่อวัน ตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งหนัก 35 กิโลกรัม จะต้องการพลังงาน = (10 x 100) + (20 x 50) + (5 x 20) = 2,100 แคลอรี่ต่อวัน

ความต้องการอาหาร ประเภทโปรตีน

เด็กวัยเรียนยังคงอยู่ในระยะที่ร่างกายเจริญเติบโต ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าวัยก่อนเรียนก็ตามเด็กวัยเรียนจำเป็นต้องได้รับอาหารที่ให้โปรตีนให้เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ ฮอร์โมนและอื่นๆเพี่อเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยนี้ควรได้รับโปรตีนวันละ 1.2 กรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมของร่างกาย โปรตีนที่ได้รับควรเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ ประมาณ 1ใน 2 ของโปรตีนที่ได้รับควรมาจากเนื้อสัตว์ และควรกินถั่วเมล็ดแห้งให้มากขึ้น

ความต้องการอาหาร วิตามินและเกลือแร่

เด็กวัยเรียนจำเป็นต้องได้เคล็ดลับสุขภาพ ซึ่งจะต้องรับวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้เพื่อความเจริญเติบโตและป้องกันการขาดสารอาหารต่างๆ ซึ่งวิตามินและเกลือแร่เหล่านี้จะได้จากการกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอ วิตามินที่พบว่ามีปัญหาในเด็กวัยเรียน คือ วิตามินเอ โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งเกิดจากการได้รับไขมันไม่เพียงพอร่วมด้วย

วิตามินบีสอง โรคขาดวิตามินบีสอง พบเป็นประจำในเด็กวัยเรียน ในชนบททั่วไปมักพบในฤดูที่มีผักใบเขียวน้อย พบร้อยละ 10-50 การขาดวิตามินบีสองจะทำให้มุมปากทั้งสองข้างแตก ริมฝีปากบวม เกิดจากการเบื่ออาหาร เด็กวัยเรียนควรได้วิตามินบีสองวันละ 1-1.3 มิลลิกรัม ซึ่งได้จากการกินเครื่องในสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ผักใบเขียว และน้ำนม

เหล็ก การขาดธาตุเหล็กเป็นโภชนาการที่พบมากในทุกวัย สำหรับเด็กวัยเรียน มีรายงานการศึกษาที่กรุงเทพมหานครและขอนแก่น ว่าเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมีโรคโลหิตจางร้อยละ 30 ที่ขอนแก่น ร้อยละ 60 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กน้อย และการสูญเสียเลือดเนื่องจากพยาธิปากขอในลำไส้

น้ำ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานต่างๆในร่างกาย เด็กวัยเรียนจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพอ โดยดื่มทุกครั้งที่หิว น้ำที่ดื่มควรเป็นน้ำสะอาด หรือเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากพอ เช่น น้ำนม หรือน้ำผลไม้

ไม่มีความคิดเห็น: